Zasady przyjmowania skarg i wniosków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie

I.Podstawa prawna

Skargi i wnioski wpływające do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie załatwiane są zgodnie z przepisami:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46).

II. Co może być przedmiotem skargi?

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez szkołę lub jej pracowników. W szczególności może nim być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie praworządności,
 • naruszenie interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania szkoły lub jej pracowników.

III. Co może być przedmiotem wniosku?

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb uczniów.

IV. O czym należy pamiętać?

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Zasadą jest zatem, iż przy ocenie skierowanego do szkoły pisma bada się jego treść, a nie kieruje się jego formą zewnętrzną (np. tytułem).

V. Wymogi formalne skargi i wniosku

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

UWAGA!
Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

VI. Jak i gdzie złożyć skargę lub wniosek?

Skargę lub wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły:

 • pisemnie,
  • adres Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 81-881 Sopot ul. Kolberga 15
 • faksu 585505730,
 • poczty elektronicznej –sp9@sp9.edu.pl
 • ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę lub wniosek oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

VII. O czym należy pamiętać?

W przypadku skargi lub wniosku wnoszonej w imieniu innej osoby, osoba składająca skargę lub wniosek powinna przedstawić zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest sprawa.

VIII. Termin załatwienia skargi

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu do szkoły.

IX. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku

Po zakończeniu postępowania w sprawie skargi lub wniosku, wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się - w formie pisemnej - o sposobie załatwienia sprawy. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku nie podlega skardze do sądu administracyjnego. Może ono być natomiast podstawą do złożenia nowej skargi.

X. Przyjmowanie osób zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków

 

Sekretariat szkoły-poniedziałek-piątek w godz.8.00-15.00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Gładysiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Biesiekirska
Liczba odwiedzin:5033

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-04 13:12:04Małgorzata BiesiekirskaDodanie zasad przyjmowania skarg i wniosków Zasady przyjmowania skarg i wniosków